บทความ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ความเป็นมา : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับ คุณสุหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้พิจารณาพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตั้ง โครงการตามแนวทางบ้านเล็กในป่าใหญ่ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยคุณสหัส บุญญาวิวัฒน์ ได้ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (ป่าไม้เขตเชียงใหม่เดิม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งคณะทำงานได้คัดเลือกพื้นที่ดอยฟ้าห่มปก (ดอยผ้าห่มปก) ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ และเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2544 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่ครั้งแรก และมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้ง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

วัตถุประสงค์ :
 • 2.1 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ราษฎรยากไร้ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีที่อยู่ที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง
 • 2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะ “ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ”
 • 2.3 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์
 • 2.4 เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่ทำการโครงการ : ตั้งอยู่ที่บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยผ้าห่มปก หมู่ที่15 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด E 518960 N 2219950 ระวางแผนที่ 4849III ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,670 เมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

พื้นที่เป้าหมาย : มีจำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎร 3 ชนเผ่า คือ อาข่า มูเซอ และลีซอ จำนวน 18 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 38 คน หญิง 39 คน รวมทั้งสิ้น 77 คน


ขอบเขตโครงการ : ทิศเหนือ จรด สันดอยป่าคา ทิศใต้ จรด สันดอยปู่หมื่น ทิศตะวันออก จรด สันดอยป่าคา ทิศตะวันตก จรด สันดอยผ้าห่มปก ประโยชน์ที่ราษฎรได้รับ :
6.1 ราษฎรมีที่อยู่ ที่ทำกิน เป็นหลักแหล่ง
6.2 ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางบ้านเล็กในป่าใหญ่

แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 1. งานสำรวจและศึกษาสมุนไพร จำนวน 1 งาน 130,000 บาท
 2. งานธนาคารอาหารชุมชน จำนวน 1 งาน 150,000 บาท
 3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ จำนวน 1 งาน 220,000 บาท
 4. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 100 ไร่ 100,000 บาท
 5. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี จำนวน 450 ไร่ 216,000 บาท
 6. บำรุงป่าไม้ใช้สอย 200 ไร่ 180,000 บาท
 7. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 จำนวน 300 ไร่ 198,000 บาท
 8. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7-10 จำนวน 400 ไร่ 180,000 บาท
 9. แนวกันไฟ 5 กิโลเมตร 25,000 บาท
 10. งานพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 100,000 บาท
รวมงบประมาณ 1,499,000 บาท