บทความ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านนามน ม.7 (ดอยดำ) ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ อำเภอเวียงแหงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1322 เป็นระยะทาง 122 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันออกอำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้จดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันตกจดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ 0 5389 1500-6

 

เกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยคำและทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยใช้หลักการ 3 อ.คือ อิ่ม อุ่น และอุดมการณ์ มีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นยามรักษาชายแดน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และศึกษารูปแบบหรือแนวทางให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนโดยไม่ทำลายป่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ รับสนองพระราชดำริดำเนินการส่งเสริมการปลูกผลไม้หลังบ้าน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่สามารถเจริญเติบโตภายใต้ร่มเงาของป่าไม้ เช่น กาแฟ ชาเมี่ยง ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำมาปรุงอาหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรบริเวณที่จะดำเนินโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ ในเขตพื้นที่บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง คือ กองทัพภาคที่ 3 กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กปร. ฯลฯ และมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการโดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ และขอให้กรมประมงประสานงานกับกรมชลประทาน ในการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับปลาสเตอเจียนที่เพาะขยายพันธุ์ในปี 2549  ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับบ่อเลี้ยงปลาสเตอเจียนที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550  ด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งน้ำลำธารโดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๔๕ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดน และพระราชทานถุงยังชีพแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดอยดำ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ทรงพบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นแนวกว้างประกอบกับมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ทรงเชิญแม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ป่าไม้เขตเชียงใหม่ ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ ร่วมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงขอให้คณะผู้ร่วมปรึกษาหารือร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองอำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองพลพัฒนาที่  3

วิธีการเดินทาง  :  รถยนต์  ,  เฮลิคอปเตอร์

ระยะทางเดินโดยประมาณ :จากจังหวัดเชียงใหม่ – บ้านกองลม 152 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 

จากบ้านกองลม ถึงกอ.โครงการ 25 กม. เป็นถนนในภูมิประเทศ   

ในฤดูแล้ง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที            ในฤดูฝน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

โดยเฮลิคอปเตอร์   ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

 

วันและเวลาเปิดทำการ  : ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

พิกัด GPS  :   ไม่พบพิกัด

 

ค่าเข้าชม  :  ไม่เสียค่าเข้าชม

 

สถานที่พัก  :  สามารถนำเต็นท์ไปกางที่ลานกางเต็นท์ภายในโครงการได้ และมีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวสามารถไปติดต่อเช่าห้องพักได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในโครงการ

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล  :  ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-216203  ,  087-979-0595

 

สิ่งอำนวยความสะดวก  :  ภายในโครงการมีวิทยากรให้ข้อมูล  มีห้องน้ำ  มีลานให้กางเต็นท์ และบ้านพัก

 

ร้านอาหาร  :  พื้นที่ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อยู่ในพื้นที่สูง หรือเรียกบ้าน ๆ ว่า อยู่บนดอย  จึงทำให้ร้านอาหารใกล้เคียงกับโครงการไม่มี  แต่มีร้านอาหารริมทาง

เอกสารอ้างอิง

  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: http://thai.tourismthailand.org
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: http://afdc-3rdo.rtarf.mi.th/domri_baanlek.htm